ECU clone

ECU ( Engine Control Unit) Cloning service.

If you don't found your ECU in the list or have a question please CONTACT US.

 

Vehicle Model Ecu
Alfa Romeo Bosch EDC17C49 ECU TC1797
Bosch EDC17C69 ECU TC1793
Bosch MED17.3.1 ECU TC1766
Bosch MED17.3.3 ECU TC1793
Bosch MED17.3.5 ECU TC1793
Bosch MED7.1.1 ECU ST10C167
Bosch MED7.6.2 ECU ST10F275
Aston Martin Bosch ME17.8.31 ECU TC1797
Audi Bosch EDC17C46 ECU TC1767
Bosch EDC17C64 ECU TC1797
Bosch EDC17C74 ECU TC1793
Bosch EDC17CP04 ECU TC1796
Bosch EDC17CP14 ECU TC1796
Bosch EDC17CP14 ECU TC1796
Bosch EDC17CP20 ECU TC1796
Bosch EDC17CP24 ECU TC1796
Bosch EDC17CP24 M&S ECU TC1796
Bosch EDC17CP44 ECU TC1797
Bosch EDC17CP44 M&S ECU TC1797
Bosch EDC17CP54 ECU TC1793
Bosch MD1CP004 ECU SPC5777
Bosch MD1CP004 ECU TC298
Bosch MD1CP014 ECU TC298
Bosch ME7.1 ECU ST10C167
Bosch ME7.1 ECU ST10C167
Bosch ME7.1.1 ECU ST10C167
Bosch ME7.1.1 ECU ST10F275
Bosch ME7.1.5 ECU ST10C167
Bosch ME7.5 ECU ST10C167
Bosch ME7.5 ECU ST10C167
Bosch ME7.5.5 ECU ST10C167
Bosch MED17.1 ECU TC1796
Bosch MED17.1.1 ECU TC1797
Bosch MED17.1.1 M&S ECU TC1797
Bosch MED17.1.10 ECU TC1793
Bosch MED17.1.21 ECU TC1793
Bosch MED17.1.27 ECU TC1793
Bosch MED17.1.61 ECU TC1793
Bosch MED17.1.62 ECU TC1793
Bosch MED17.5 ECU TC1766
Bosch MED17.5.2 ECU TC1767
Bosch MED17.5.20 ECU TC1766
Bosch MED17.5.21 ECU TC1782
Bosch MED17.1.27 ECU TC1793
Bosch MED17.1.61 ECU TC1793
Bosch MED17.1.62 ECU TC1793
Bosch MED17.5.25 ECU TC1782
Bosch MED17.5.5 ECU TC1766
Bosch MED17.5.5_HW2 ECU TC1767
Bosch MG1CS001 ECU SPC5777
Bosch MG1CS002 ECU SPC5777
Bosch MG1CS002 ECU TC298
Bosch MG1CS011 ECU SPC5777
Continental Simos 18 ECU TC1791
Continental Simos 18.1 ECU TC1791
Continental Simos 18.2 ECU TC1791
Continental Simos PCR 2.1 ECU TC1796
Baic Bosch ME7.8.8 ECU ST10F275
Bentley Bosch MD1CP014 ECU TC298
Bosch ME17.1.1 ECU TC1796
Bosch ME17.1.6 ECU TC1797
Bosch ME7.1.1 ECU ST10C167
Bosch MED17.1.1 ECU TC1797
Bosch MG1CS002 ECU SPC5777
Bosch MG1CS002 ECU TC298
Bosch MG1CS008 ECU SPC5777
BMW Bosch EDC17C06 ECU TC1766
Bosch EDC17C41 ECU TC1797
Bosch EDC17C50 ECU TC1797
Bosch EDC17C56 ECU TC1797
Bosch EDC17C76 ECU TC1793
Bosch EDC17CP02 ECU TC1766
Bosch EDC17CP02 ECU TC1796
Bosch EDC17CP09 ECU TC1796
Bosch EDC17CP45 ECU TC1797
Bosch EDC17CP49 ECU TC1797
Bosch MD1CP002 ECU SPC5777
Bosch MD1CS001 ECU SPC5777
Bosch MD1CS001 ECU TC298
Bosch ME7.2 ECU ST10C167
Bosch MEV17.4.6 ECU TC1796
Bosch MEVD17.2 ECU TC1797
Bosch MEVD17.2.3 ECU TC1793
Bosch MEVD17.2.4 ECU TC1797
Bosch MEVD17.2.5 ECU TC1797
Bosch MEVD17.2.6 ECU TC1797
Bosch MEVD17.2.8 M&S ECU TC1797
Bosch MEVD17.2.9 ECU TC1797
Bosch MEVD17.2.G ECU TC1797
Bosch MEVD17.2.H M&S ECU TC1797
Bosch MEVD17.2.P ECU TC1797
Bosch MEVD17.8.4 ECU TC1797
Bosch MG1CS003 ECU SPC5777
Bosch MG1CS201 ECU TC298
Continental MSD80 ECU TC1796
Continental MSD81 ECU TC1796
Continental MSD81.2 ECU TC1796
Continental MSD85 ECU TC1796
Continental MSD85.4 ECU TC1796
Continental MSD87 ECU TC1796
Continental MSV80 ECU TC1796
Continental MSV90 ECU TC1796
Chery Bosch ME17.8.8 ECU TC1728
Bosch ME17.U.6 ECU TC1728
Chevrolet Bosch EDC17C59 ECU TC1767
Bosch EDC17CP18 ECU TC1796
Citroën Bosch EDC17C10 ECU TC1796
Bosch EDC17C10 ECU TC1797
Bosch EDC17C60 ECU TC1793
Bosch EDC17CP11 ECU TC1796
Bosch EDC17CP42 ECU TC1797
Bosch MED17.4.2 ECU TC1767
Bosch MED17.4.2 ECU TC1797
Bosch MED17.4.4 ECU TC1793
Bosch MEV17.4 ECU TC1766
Bosch MEV17.4.2 ECU TC1766
Bosch MEV17.4.2 ECU TC1767
Continental SID208 ECU TC1797
Continental SID807 ECU TC1797
Cupra Bosch MG1CS001 ECU SPC5777
Continental Simos 18.10 ECU TC1793
Dacia Bosch EDC17C42 ECU TC1767
Bosch EDC17C84 ECU TC1782
Continental EMS3110 ECU TC1766
Continental SID305 ECU TC1766
Continental EMS3110 ECU TC1766
Dodge Bosch EDC17C79 ECU TC1797
Dongfeng Bosch MED17.4.4 ECU TC1793
Donkervoort Bosch ME7.5.5 ECU ST10C167
Ferrari Bosch MED17.3.5 ECU TC1793
Bosch MED17.3.5 ECU TC1797
Bosch MED17.3.5 MS ECU TC1797
Fiat Bosch EDC17C49 ECU TC1797
Bosch EDC17C69 ECU TC1793
Bosch EDC17C84 ECU TC1782
Bosch ME17.3.0 ECU TC1724
Continental SID208 ECU TC1797
Ford Bosch EDC17C10 ECU TC1797
Bosch EDC17CP05 ECU TC1796
Bosch EDC17CP05 ECU TC1797
Bosch EDC17CP42 ECU TC1797
Bosch EDC17CP65 ECU TC1793
Continental EMS2204 ECU TC1738
Continental EMS2207 ECU TC1738
Continental EMS2211 ECU TC1738
Bosch ME7.1 ECU ST10C167
Bosch MED17 ECU TC1767
Bosch MED17.0 ECU TC1767
Bosch MED17.0.1 ECU TC1767
Bosch MED17.0.7 ECU TC1782
Continental SID208 ECU TC1797
Continental SID209 ECU TC1797
Continental SID211 ECU TC1793
Continental SID807EVO ECU TC1797
GMC Bosch EDC17CP18 ECU TC1796
Great Wall Bosch ME7.8.8 ECU ST10F275
Honda Bosch EDC17C58 ECU TC1793
Bosch EDC17CP06 ECU TC1792
Bosch EDC17CP16 ECU TC1796
Bosch EDC17CP50 ECU TC1797
Bosch MED17.9.3 ECU TC1793
Hyundai Bosch EDC17C08 ECU TC1766
Bosch EDC17C53 ECU TC1767
Bosch EDC17C57 ECU TC1793
Bosch EDC17CP14 ECU TC1796
Bosch ME17.9.11 ECU TC1766
Bosch MED17.9.30 ECU TC1793
Bosch MED17.9.8 ECU TC1767
Bosch MEG17.9.13 ECU TC1766
Bosch MEG17.9.2 ECU TC1767
Bosch MG7.9.7 ECU ST10C167
Bosch MG7.9.8 ECU ST10F275
Bosch MG7.9.8 TCU ST10F275
Continental SIM2K-241 ECU TC1767
Continental SIM2K-241 TCU TC1738
Continental SIM2K-251 ECU TC1782
Continental SIM2K-341 TCU TC1738
Continental SIM2K-341 TCU TC1766
Infiniti Delphi 3.N5 ECU TC1797
Bosch MED17.7.2 ECU TC1797
Isuzu Bosch EDC17C83 ECU TC1793
Jac Bosch EDC17C63 ECU TC1724
Jaguar Bosch EDC17CP11 ECU TC1796
Bosch EDC17CP42 ECU TC1797
Bosch EDC17CP55 ECU TC1793
Bosch MED17.8.31 ECU TC1797
Bosch MED17.8.32 ECU TC1793
Bosch MED17.9.7 ECU TC1767
Bosch MED17.9.9 ECU TC1793
Bosch MEDC17.9 ECU TC1793
Jeep Bosch EDC17C49 ECU TC1797
Bosch EDC17C69 ECU TC1793
Bosch EDC17CP27 ECU TC1796
Kia Bosch EDC17C08 ECU TC1766
Bosch EDC17C53 ECU TC1767
Bosch EDC17C57 ECU TC1793
Bosch EDC17CP14 ECU TC1796
Bosch EDC17CP62 ECU TC1793
Bosch ME17.9 ECU TC1766
Bosch ME17.9.11 ECU TC1766
Bosch MED17.9.30 ECU TC1793
Bosch MEG17.9.12 ECU TC1766
Bosch MG7.9.8 ECU ST10F275
Continental SIM2K-240 TCU TC1766
Continental SIM2K-241 ECU TC1767
Lamborghini Bosch MED17.1.1 MS ECU TC1797
Bosch MG1CS008 ECU SPC5777
Lancia Bosch EDC17C49 ECU TC1797
Bosch EDC17CP27 ECU TC1796
Bosch MED17.3.1 ECU TC1766
Land Rover Bosch EDC17CP11 ECU TC1796
Bosch EDC17CP42 ECU TC1797
Bosch EDC17CP55 ECU TC1793
Bosch ME7.2 ECU ST10C167
Bosch MED17.8.31 ECU TC1797
Bosch MED17.8.32 ECU TC1793
Bosch MED17.9.7 ECU TC1767
Bosch MED17.9.9 ECU TC1793
Bosch MEDC17.9 ECU TC1793
Continental SID208 ECU TC1797
Mahindra Bosch EDC17C55 ECU TC1767
Bosch EDC17C63 ECU TC1724
Bosch EDC17CP55 ECU TC1767
Maserati Bosch MED17.3.4 ECU TC1797
Mazda Continental SID807 ECU TC1797
Continental SID807EVO ECU TC1797
McLaren Bosch ME17.8.32 ECU TC1797
Bosch ME17.8.33 ECU TC1793
Mercedes Benz Delphi CRD3 ECU TC1797
Delphi CRD3.E1 ECU TC1793
Delphi CRD3P.B0 ECU TC1793
Delphi CRD3P.D1 ECU TC1793
Delphi CRD3S2 ECU TC1797
Bosch EDC17C01 ECU TC1796
Bosch EDC17C42 ECU TC1767
Bosch EDC17C43 ECU TC1797
Bosch EDC17C66 ECU TC1793
Bosch EDC17C84 ECU TC1782
Bosch EDC17CP01 ECU TC1796
Bosch EDC17CP10 ECU TC1796
Bosch EDC17CP10 ECU TC1796
Bosch EDC17CP46 ECU TC1797
Bosch EDC17CP57 ECU TC1793
Bosch EDC17CP60 ECU TC1793
Bosch MD1CP001 ECU SPC5777
Bosch ME17.7 ECU TC1796
Bosch ME17.7.8 ECU TC1797
Bosch MED17.7.1 ECU TC1797
Bosch MED17.7.2 ECU TC1797
Bosch MED17.7.3 ECU TC1797
Bosch MED17.7.3 ECU TC1797
Bosch MED17.7.3.1 ECU TC1797
Bosch MED17.7.3.1 ECU TC1797
Bosch MED17.7.5 ECU TC1793
Bosch MED17.7.7 ECU TC1793
Continental SID305 ECU TC1766
Continental SIM271DE20 ECU TC1796
Continental SIM271KE20 ECU TC1796
Mini Bosch EDC17C50 ECU TC1797
Bosch MD1CS001 ECU TC298
Bosch MED17.2 ECU TC1766
Bosch MED17.2 ECU TC1796
Bosch MEV17.2 ECU TC1796
Bosch MEV17.2.2 ECU TC1767
Bosch MEVD17.2 ECU TC1766
Bosch MEVD17.2.2 ECU TC1797
Bosch MEVD17.2.3 ECU TC1793
Bosch MEVD17.2.7 ECU TC1797
Bosch MG1CS201 ECU TC298
Mitsubishi Bosch ME7.7.1 ECU ST10F275
Nissan Bosch EDC17C11 ECU TC1766
Bosch EDC17C42 ECU TC1767
Bosch EDC17C45 ECU TC1767
Bosch EDC17C84 ECU TC1782
Continental SID305 ECU TC1766
Continental SID307 ECU TC1767
Continental SID309 ECU TC1767
Continental SID310 ECU TC1791
Opel / Vauxhall Bosch EDC17C11 ECU TC1766
Bosch EDC17C18 ECU TC1766
Bosch EDC17C19 ECU TC1792
Bosch EDC17C42 ECU TC1766
Bosch EDC17C42 ECU TC1767
Bosch EDC17C59 ECU TC1767
Bosch EDC17C60 ECU TC1793
Bosch EDC17C69 ECU TC1793
Bosch EDC17C84 ECU TC1782
Bosch EDC17CP47 ECU TC1797
Bosch ME7.6.4 ECU ST10F275
Continental SID309 ECU TC1767
Continental SID310 ECU TC1791
Peugeot Bosch EDC17C10 ECU TC1796
Bosch EDC17C10 ECU TC1797
Bosch EDC17C60 ECU TC1793
Bosch EDC17CP42 ECU TC1797
Bosch ME17.9.71 ECU TC1724
Bosch MED17.4 ECU TC1796
Bosch MED17.4.2 ECU TC1767
Bosch MED17.4.2 ECU TC1797
Bosch MED17.4.4 ECU TC1793
Bosch MEV17.4 ECU TC1766
Bosch MEV17.4 ECU TC1766
Bosch MEV17.4.2 ECU TC1766
Bosch MEVD17.4.2 ECU TC1797
Bosch MEVD17.4.4 ECU TC1793
Continental SID208 ECU TC1797
Continental SID807 ECU TC1796
Continental SID807 ECU TC1797
Continental SID807EVO ECU TC1797
Porsche Bosch EDC17CP14 ECU TC1796
Bosch EDC17CP44 ECU TC1797
Bosch EDC17CP44 M&S ECU TC1797
Bosch MD1CP014 ECU TC298
Bosch ME7.1.1 ECU ST10C167
Bosch MED17.1.11 ECU TC1797
Bosch MED17.1.6 ECU TC1797
Bosch MG1CS002 ECU SPC5777
Bosch MG1CS002 ECU TC298
Bosch MG1CS008 ECU SPC5777
Continental SDI3 ECU TC1796
Continental SDI4 ECU TC1796
Continental SDI6 ECU TC1796
Continental Simos 18.10 ECU TC1793
Renault Bosch EDC17C11 ECU TC1766
Bosch EDC17C42 ECU TC1767
Bosch EDC17C84 ECU TC1782
Bosch EDC17CP11 ECU TC1796
Bosch EDC17CP19 ECU TC1766
Bosch EDC17CP58 ECU TC1767
Continental EMS3110 ECU TC1766
Bosch ME17.9.20 ECU TC1782
Bosch ME17.9.23 ECU TC1724
Continental SID305 ECU TC1766
Continental SID307 ECU TC1767
Continental SID309 ECU TC1767
Continental SID310 ECU TC1791
Saab Bosch EDC17C19 ECU TC1792
Bosch EDC17CP21 ECU TC1792
Seat Bosch EDC17C46 ECU TC1767
Bosch EDC17C64 ECU TC1797
Bosch EDC17C74 ECU TC1793
Bosch EDC17CP14 ECU TC1796
Bosch EDC17U01 ECU TC1766
Bosch ME17.5.20 ECU TC1767
Bosch ME17.5.22 ECU TC1724
Bosch ME17.5.24 ECU TC1724
Bosch ME7.1 ECU ST10C167
Bosch ME7.1.1 ECU ST10C167
Bosch ME7.5 ECU ST10C167
Bosch ME7.5 ECU ST10C167
Bosch ME7.5.10 ECU ST10C167
Bosch ME7.5.10 ECU ST10F275
Bosch ME7.5.5 ECU ST10C167
Bosch MED17.1.27 ECU TC1793
Bosch MED17.5 ECU TC1766
Bosch MED17.5.2 ECU TC1767
Bosch MED17.5.20 ECU TC1766
Bosch MED17.5.21 ECU TC1782
Bosch MED17.5.25 ECU TC1782
Bosch MED17.5.5 ECU TC1766
Bosch MED17.5.5_HW2 ECU TC1767
Bosch MG1CS001 ECU SPC5777
Bosch MG1CS011 ECU SPC5777
Continental Simos 12.1 ECU TC1797
Continental Simos 18 ECU TC1791
Continental Simos 18.1 ECU TC1791
Continental Simos 18.10 ECU TC1793
Continental Simos 18.2 ECU TC1791
Continental Simos PCR 2.1 ECU TC1796
Škoda Bosch EDC17C46 ECU TC1767
Bosch EDC17C64 ECU TC1797
Bosch EDC17C74 ECU TC1793
Bosch EDC17CP14 ECU TC1796
Bosch EDC17U01 ECU TC1766
Bosch ME17.5.20 ECU TC1767
Bosch ME17.5.22 ECU TC1724
Bosch ME17.5.24 ECU TC1724
Bosch ME17.5.26 ECU TC1724
Bosch ME7.1 ECU ST10C167
Bosch ME7.1.5 ECU ST10C167
Bosch ME7.5 ECU ST10C167
Bosch ME7.5 ECU ST10C167
Bosch ME7.5.10 ECU ST10C167
Bosch ME7.5.10 ECU ST10F275
Bosch ME7.5.5 ECU ST10C167
Bosch MED17.1.27 ECU TC1793
Bosch MED17.5 ECU TC1766
Bosch MED17.5.2 ECU TC1767
Bosch MED17.5.21 ECU TC1782
Bosch MED17.5.25 ECU TC1782
Bosch MED17.5.5 ECU TC1766
Bosch MED17.5.5_HW2 ECU TC1767
Bosch MG1CS001 ECU SPC5777
Bosch MG1CS011 ECU SPC5777
Continental Simos 12.1 ECU TC1797
Continental Simos 18 ECU TC1791
Continental Simos 18.1 ECU TC1791
Continental Simos PCR 2.1 ECU TC1796
Smart Bosch ME17.7.20 ECU TC1782
Bosch ME17.9.20 ECU TC1782
Subaru Bosch EDC17CP17 ECU TC1766
Suzuki Denso 078K0 ECU TC1793
Bosch EDC17C49 ECU TC1724
Bosch EDC17C49 ECU TC1797
Bosch EDC17C69 ECU TC1793
Bosch ME17.9.61 ECU TC1724
Bosch ME17.9.64 ECU TC1724
Bosch MED17.9.63 ECU TC1793
Toyota Bosch EDC17C47 ECU TC1782
Bosch EDC17C60 ECU TC1793
Bosch EDC17C73 ECU TC1793
Bosch EDC17CP07 ECU TC1766
Bosch EDC17CP17 ECU TC1766
Bosch EDC17CP37 ECU TC1766
Bosch ME17.9.52 ECU TC1782
Bosch ME17.9.53 ECU TC1782
Bosch MG1CS201 (DME_8E6CTU0) TC298
Troller Continental SID208 ECU TC1797
Volkswagen Bosch EDC17C46 ECU TC1767
Bosch EDC17C54 ECU TC1797
Bosch EDC17C64 ECU TC1797
Bosch EDC17C74 ECU TC1793
Bosch EDC17CP04 ECU TC1796
Bosch EDC17CP14 ECU TC1796
Bosch EDC17CP14 ECU TC1796
Bosch EDC17CP20 ECU TC1796
Bosch EDC17CP20 ECU TC1796
Bosch EDC17CP24 ECU TC1796
Bosch EDC17CP44 ECU TC1797
Bosch EDC17CP44 M&S ECU TC1797
Bosch EDC17CP54 ECU TC1793
Bosch EDC17CP74 ECU TC1793
Bosch EDC17U01 ECU TC1766
Bosch EDC17U05 ECU TC1796
Bosch MD1CP004 ECU SPC5777
Bosch MD1CP004 ECU TC298
Bosch MD1CP014 ECU TC298
Bosch ME17.5 ECU TC1766
Bosch ME17.5.20 ECU TC1724
Bosch ME17.5.20 ECU TC1767
Bosch ME17.5.22 ECU TC1724
Bosch ME17.5.24 ECU TC1724
Bosch ME17.5.26 ECU TC1724
Bosch ME17.5.6 ECU TC1767
Bosch ME7.1 ECU ST10C167
Bosch ME7.1.1 ECU ST10C167
Bosch ME7.1.1 ECU ST10C167
Bosch ME7.1.1 ECU ST10C167
Bosch ME7.1.1 ECU ST10F275
Bosch ME7.5 ECU ST10C167
Bosch ME7.5 ECU ST10C167
Bosch ME7.5.10 ECU ST10C167
Bosch ME7.5.10 ECU ST10F275
Bosch ME7.5.5 ECU ST10C167
Bosch MED17.1 ECU TC1796
Bosch MED17.1.21 ECU TC1793
Bosch MED17.1.27 ECU TC1793
Bosch MED17.1.6 ECU TC1797
Bosch MED17.5 ECU TC1766
Bosch MED17.5.1 ECU TC1796
Bosch MED17.5.2 ECU TC1767
Bosch MED17.5.20 ECU TC1766
Bosch MED17.5.21 ECU TC1782
Bosch MED17.5.25 ECU TC1782
Bosch MED17.5.5 ECU TC1766
Bosch MED17.5.5_HW2 ECU TC1767
Bosch MG1CS001 ECU SPC5777
Bosch MG1CS011 ECU SPC5777
Continental Simos 18 ECU TC1791
Continental Simos 18.1 ECU TC1791
Continental Simos 18.10 ECU TC1793
Continental Simos 18.2 ECU TC1791
Continental Simos PCR 2.1 ECU TC1796
Volvo Bosch EDC17CP22 ECU TC1796
Bosch EDC17CP48 ECU TC1797
Bosch EDC17CP68 ECU TC1797
Bosch MED17.0 ECU TC1767

... and many more.

If you don't found your ECU in the list or have a question please CONTACT US.